image
בחר איזור
קרוב אלי`
or

בחר איזור

בחר עיר

image

מבוא – כללי

אתר אקספיינדר הינו אתר המאפשר שיתוף תכנים וכחלק מכך קיימת האפשרות לכלל הגולשים להעלות לאתר קטעי וידאו, תמונות ותכנים נוספים ובעצם העלתם לשתף את התכנים הללו עם שאר גולשי האתר. אתר אקספיינדר אינו אחראי על נזקים, קלקולים, תקלות של תכנים אשר לא הועלו מטעמו.

כל גלישה/כניסה לאתר מהווה כהסכמה מפושרת מצד הגולש ו/או הנכנס לאתר אל תנאי תקנון זה.

אם אין הגולש מסכים לתנאי השימוש באופן מלא או חלקי אין הגולש רשאי לעשות שימוש באתר אקספיינדר ו/או בשירותיו לכל מטרה שהיא.

תנאי השימוש יכולים להתעדכן מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי של בעל אתר אקספיינדר.

הגולש מצהיר כי הינו יודע ששימוש בתכנים השונים של האתר והצפייה בו מיועדים לשימוש מבוגרים בלבד מעל גיל 18.

האתר מכיל חומר פורנוגראפי ותכנים המיועדים למבוגרים בלבד ווהאחראיות על הצפייה והשימוש בו חלה על הגולש בלבד והיא פוטרת את בעל האתר מכל אחראיות בנושא.

בכל מקרה של סתירות בין פרסומים אחרים לתקנון זה יגבר התקנון.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

הגולש מצהיר שכל התכנים אשר הועלו לאתר הינם תכנים מקורים שנוצרו על ידו והוא בעל כל הזכויות בתכנים.

כמו כן מצהיר הגולש כי השימוש בתכנים לא יגרום למי שהצדדים גולשים ו/או בעל האתר להפר קניין רוחני או כל זכות אחרת.

בעל האתר יהיה ראשי להשתמש בתכנים שהועלו במסגרת שירותי האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר והגולש לא יהיה זכאי לתמורה כספית כזו או אחרת.

כמו כן מחויב הגולש בהעלאת תכנים כאלה ואחרים לא לכלול תוכן שאסור לפרסום ע"פ חוק ו/או שהוגש מביצוע פעולות שלא ודין כגון צילומים ללא הסכמת המצולמים ולא כל חומר שעלול לפגוע ו/או להפר זכות קניין של אחרים.

כמו כן חל איסור על הגולש לפגוע ברגשות ציבור כזה או אחר – אסור לפגוע ו/או לעלות חומר הנוגע לקטינים ו/או חומר המזהה אותם, חומר המהווה לשון הרע, חומר המלין פוגע, מאיים, גזעני העלול להטעות את הצרכן.

אסור לעלות חומר בטחוני כזה או אחר, חומר פרסומי ומסחרי.

בכפוף לאמור לעיל יהיה האתר רשאי להוריד/להסיר/לא להציג תכנים כאלה ואחרים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

הגולש נותן את הסכמתו לפצות את האתר בכל נזק שיגרם לאתר בקשר לתכנים שהעלה הגולש וכל שימוש ע"י צד ג ללא אישור בעל האתר מהווה עבירה על חוק זכות היוצרים..

מידע מסחרי

האתר אינו אחראי על התכנים הפרסומיים אשר מועלים לאתר, כל חומר פרסומי שיועלה הינו באחראיות הבלעדית של המפרסם.

הגולשים מצהירים למעשה כי ידוע להם שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר אשר פורסם או הועלה לאתר אקספיינדר ו/או לכל שירות אחר של אקספיינדר הוא באחריותם הבלעדית של הגולשים והם אחראים הבלעדיים לתכנים ו/או לתמונות אשר הועלו לאתר.

מערכת אקספיינדר אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינה אחראית לתכנים אשר מופיעים בהם.

עם זאת, מערכת אקספיינדר שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

הצהרות והתחייבות לגולש

בנוסף, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי אקספיינדר על הסעיפים הבאים:

– לא להשתמש ו/או להעלות תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר יש בהם אופי מאיים, בוטה, מעליב, גזעני, או שיש בו בכדי לפגוע ברגשות הציבור.

– כי הינו בעל כל זכויות הקניין הרוחני על התכנים אותם הוא מעלה, לרבות, זכויות היוצרים והמבצעים על כל התכנים אותם הוא מעלה לאתר אקספיינדר.

– אין להכליל בתכנים אשר מועלים על ידו לאתר אקספיינדר חומר כלשהו אשר יכול להוות פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים או מבצעים, הפרה של סימנים ושמות מסחריים, כמו גם הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדי ג', עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או כל הפרת דין אחרת.

– כי במידה ויופרו על ידו זכויות יוצרים מכל סוג שהוא בכל מה שקשור לאתר אקספיינדר, לרבות העלאה של תמונות ו/או תכני וידאו לאתר, הוא מייפה את כוחו של אקספיינדר להסיר מעצמו כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה שתתקבל בנושא.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית הנהלת אקספיינדר לתבוע ממפר הזכויות פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו לו.

– כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר אשר פורסם או הועלה על ידו לאתר אקספיינדר הוא באחריותו הבלעדית של מעלה התוכן ועליו האחראיות הבלעדית לאותו התוכן.

– אין להציף את הפורומים בהודעות באופן אשר פוגע בשימוש באותו שירות.

– אין להעלות לאתר אקספיינדר חומרים בלתי-חוקיים, חומר המעודד או מסייע למעשה אשר יכול להוות עבירה פלילית על פי דיני מדינת ישראל, חומר אשר פרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, חומר שידוע לגולש שהוא שקרי או מטעה,חומר המהווה לשון הרע על אדם מסוים.

– אין לפרסם פרטים אישיים של אנשים אחרים לרבות מספרי טלפון

– אין להעלות תכנים או חמרים בהשתתפות קטינים או בעלי נגיעה לקטינים.

– להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות

אשר ימסרו מעת לעת, ע"י אקספיינדר.

גולש אשר יתנהג בניגוד להתחייבויות אשר מפורטות לעיל – יחסם על ידי הנהלת האתר, התכנים שאותם העלה יוסרו מהאתר. כמו כן, גולש אשר נחסם על ידי אקספיינדר ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש באתר גם תחת שם משתמש אחר.

הגולש יפצה את אקספיינדר מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק,הפסד, אובדן ו/או הוצאה כספית כלשהי לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לאתר אקספיינדר ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני הגולש המופיעים באתר אקספיינדר ובכל שירות שבו.

הגבלות אחראיות

אתר אקספיינדר אינו אחראי לפגיעה ו/או להפרה של זכות קניין רוחני כלשהו בנושא תכני אתר אשר הועלו על ידי הגולשים.

הגולש מצהיר כי בעת העלאת תוכן מכל סוג לאתר אקספיינדר, הוא יודע שמדובר באחריותו. כמו כן מתחייב הגולש לא לפגוע בכל זכות של אדם אחר וזאת לרבות הוצאת דיבה, גזענות, לשון הרע או כל סוג של פגיעה אחרת.

אתר אקספיינדר אינו אחראי על התכנים ו/או השירותים אשר מועלים על ידי הגולשים וכחלק מכך, אינו אחראי על תוצאות השימוש.

לגולש לא תהיה כל דרישה כלפי האתר ו/או כל דבר אחר המוצג באתר והגולש מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר.

אתר אקספיינדר אינו אחראי בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים אשר נוגעים לשימוש באתר.

Service providers? Manage your business directly                              From the new supplier interface of

Manage ads, chat with customers, statistics, and more ...